Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, specjalizując się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach:
- o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
- o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
- o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- przywrócenie do pracy,
- ekwiwalentu za urlop,
- odszkodowania za stosowanie mobbingu,
- zwolnień grupowych.
Kancelaria oferuje także:
- tworzenie i opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładach pracy,
- przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz innego rodzaju umów związanych z zatrudnieniem pracowników (umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie).


Aktualności

Brak aktualności