Prawo cywilne i postępowanie cywilne

- prowadzenie spraw o zawarcie umowy, ustalenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych,
- sporządzanie umów, regulaminów, projektów uchwał,
- dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
- dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, szkodzie na osobie,
- dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub za naruszenie dóbr osobistych,
- prowadzenie postępowań spadkowych począwszy od stwierdzenia nabycia i działu spadku, przez sprawy dotyczące zachowku lub testamentowych poleceń i zapisów aż do spraw związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za długi pozostawione przez spadkodawcę
- zastępstwo procesowe,
- pomoc w sprawach antymonopolowych przed Prezesem UOKiK i sądem ochrony konkurencji i konsumentów,
- prowadzenie spraw z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
- prowadzenie spraw o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone klauzule umowne.


Aktualności

Brak aktualności